Đội ngũ nhân sự

Hiện tại nhân sự của Khoa bao gồm 20 giảng viên và 2 nhân viên chuyên trách

1
Đặng Phước Thịnh

Phó Trưởng Khoa

2
Đinh Hồng Khang

Giảng Viên Chính Tổ trưởng bộ môn May

3
Lê Phú Triển

Giảng Viên Tổ trưởng bộ môn Dệt

4
Huỳnh Văn Dương

Giảng viên

5
Lạc Xuân Hưng

Giảng Viên

6
Bùi Thị Huệ

Giảng Viên

7
Nguyễn Đình Trụ

Giảng Viên

8
Nguyễn Hoàng Phúc

Giảng Viên

9
Nguyễn Thị Nga

Giảng Viên

10
Nguyễn Xuân Phước

Nhân Viên

11
Trần Văn Hoạt

Giảng Viên

12
Võ Thị Ngọc Dung

Giảng Viên

13
Võ Thị Quế Anh

Giảng Viên

14
Vũ Thị Hiền

Giảng Viên

15
Vũ Thị Kim Liên

Thư ký khoa

16
Hoàng Xuân Hiền

Giảng Viên

17
Nguyễn Thúy Hà

Giảng Viên Chính

18
Phan Kim Ngân

Giảng Viên

19
Huỳnh Thị Thu Ba

Giảng Viên

20
Nguyễn Thị Thu Luyện

Giảng Viên

21
Nguyễn Thị Thanh Thảo

Giảng Viên

22
Lê Phan Thúy Viên

Giảng Viên